میز جلو مبلی SeT

ســت بــا ســادگی و وقــار تمــام مبلمــان شــما را کامــل مــی کنــد . همچنیــن کشــوی مخفــی آن بــه نظــم هرچــه بیشــتر فضــا کمــک خواهــد کــرد .

عرض 73 ارتفاع 37