میزمدیریت چوبی  نئو کلاسیک غزال

ابعاد میز مدیریت : 90*200

ابعاد میزکنفرانس 8نفره :100*240

ابعادالحاقی:55*150

ابعاد کتابخانه: 35*110