میز مدیریت ارنگ

میز مدیریت ارنگ بابکارگیری چوب طبیعی در طراحی وساخت پایه ها،دارای کناره به صورت مجزابا دو کشو،یکی مجهزبه اویزپرونده وفضای مناسب برای کیس وکردانزا طراحی شده برای کتابخانه وفضای دکوری.

ابعاد میزمدیریت: 180*80

ابعاد کردانزا :80*80*60