میزمدیریت وارش

میزمدیریت وارش بابکارگیری پروفیل درطراحی وساخت،دارای کناره باسه کشومجهز به قفل مرکزی، کمدنکهداری زونکن واسناد بادرب وبدون درب .

دارای کردانزای کوتاه، دارای سه کشو ودو کمد، کتابخانه وفضای دکوری و مناسب جهت قرارگیری نمایشگر.

ابعادمیزمدیریت به همراه فایل کناری 205*170

ابعادکردانزا 85*195