میزمدیریت برنا

 میزمدیریت برنا دارای کناره باسه کشو مجهزبه ریلهای آرام بند،جای کیس کامپیوتروطبقه نگهداری زونکن و اسناد.

دارای کردانزای کوتاه مناسب جهت قرارگیری نمایشگر.

ابعاد میزمدیریت 160*80*200

ابعاد کردانزا 85*220