میزمدیریت برزین

 میزمدیریت برزین دارای کناره باسه کشو مجهزبه ریلهای آرام بند،جای کیس کامپیوتروطبقه نگهداری زونکن و اسناد، دارای طراحی استاندارد و ارگونومیک و رنگ بندی متناسب بامحیط کار .

کردانزای بلند دارای فضای دکوری وفضای بایگانی 

میزپذیرایی با طراحی مدرن وترکیبی دارای قابلیت چیدمان متفاوت ودلخواه

دارای میزکنفرانس در ابعاد متفاوت .

ابعاد میز مدیریت 160*80*200

ابعاد کردانرا 45*186