میزمدیریت تابان

 میزمدیریت تابان دارای کناره با سه کشو مجهزبه ریلهای آرام بند،جای کیس وطبقه نگهداری زونکن واسناد اداری

کردانزای بلند، دارای سه کشو،کتابخانه،بایگانی وفضای دکوری

ابعادمیز مدیریت 200*80

ابعادکردانزا 190*185