میزمدیریت نیاسا

 میزمدیریت نیاسا بایکارگیری پروفیل در طراحی وساخت ودارای کناره باسه کشومجهز به قفل مرکزی،جای کیس وکمدنگهداری زونکن و اسناد.

کردانزای کوتاه دارای سه کشو،کتابخانه وفضای دکوری ومناسب جهت قرارگیری نمایشگر.

ابعاد میزمدیریت 200*80*159

ابعاد کردانزا 200*90