میزمدیریت گیو

 میزمدیریت گیو درطراحی وساخت این مجموعه همشینی متفاوتی ازام دی اف وآلومینیوم مشاهده میگردد، میزمدیریتی این مجموعه در دومدل طراحی شده است، مدل A دارای پایه آلومینیوم

ومدل B دارای پایه ام دی اف می باشد.

ابعادمیزمدیریت 86*220