میز مدیریت لیزان

 میزمدیریت لیزان با بکارگیری پروفیل درطراحی وساخت دارای کناره با سه کشومجهزبه قفل مرکزی، جای کیس کمد نگهداری زونکن واسناد با درب کشویی وسه کشو مجهز به قفل مرکزی

طراحی شده درکناره سمت دیگری.

دارای کردانزای کوتاه شامل 6کشو، کتابخانه وفضای دکوری.

ابعاد میزمدیریت 80*200

ابعادکردانزا 90*285