میز مدیریت پرشیا

مجموعه مدیریت پرشیا شامل موارد زیر می باشد:

1- میز مدیریت به ابعاد استاندارد 200x80x75 سانتیمتر

2- کردانزا مدیریتی به ابعاد استاندارد 190x36x190 سانتیمتر

3- بوفه مدیریتی به ابعاد استاندارد 223x40x92 سانتیمتر

4- میز جلو مبلی به ابعاد استاندارد 45x45x45 سانتیمتر