میز مدیریت Hana ATB

مجموعه مدیریت Hana ATB شامل موارد زیر می باشد:

1- میز مدیریت به ابعاد استاندارد 180x82x75 سانتیمتر

2- بوفه مدیریتی Hana CA به ابعاد استاندارد 180x45x110 سانتیمتر

3- میز جلو مبلی Hana OCE به ابعاد استاندار 60x60x38 سانتیمتر

4- میز کنفرانس Hana CTD به ابعاد استاندارد 140x100x75 سانتیمتر