میز مدیریت Hana ATC

مجموعه مدیریت Hana ATC شامل موارد زیر می باشد:

1- میز مدیریت به ابعاد استاندارد 180x82x75 سانتیمتر

2- بوفه مدیریتی Lena CB به ابعاد استاندارد 260x50x180 سانتیمتر

3- میز جلو مبلی Hana OCC به ابعاد استاندار 60x60x38 سانتیمتر

4- میز کنفرانس Hana CTM به ابعاد استاندارد 140x100x75 سانتیمتر