میز مدیریت Beatris CTA

مجموعه مدیریت Beatris CTA شامل موارد زیر می باشد:

1- میز مدیریت به ابعاد استاندارد 180x82x75 سانتیمتر

2- میز کنفرانس Hana CTM به ابعاد استاندارد 140x100x75 سانتیمتر