میز مدیریت Telma ATA

مجموعه مدیریت Telma ATA شامل موارد زیر می باشد:

1- میز مدیریت به ابعاد استاندارد 180x80x75 سانتیمتر

2- میز کنفرانس Hana CTE به ابعاد استاندارد 100x100x75 سانتیمتر