مجموعه مدیریت آذین

میز مدیریت در ابعاد 75*158*200

میز کنفرانس در ابعاد 75*100*230

کردنزا در ابعاد 165*38*180