ست مدیریتی چیترا

میز مدیریت به ابعاد 75*105*180

کردنزا به ابعاد 120*42*160