مجموعه مدیریتی رایمون

میز مدیریت در ابعاد 75*160*210

کردنزا در ابعاد 125*38*195