میزکارشناسی ریکا

 میزکارشناسی ریکا در دوطرح کمد دار وبدون کمد و دارای کناره ال شامل سه کشو باقفل مرکزی و محل قرارگیری کیس دارای وقابلیت سفارش واضافه نمودن میزکنفرانس.

ابعاد میزکارشناسی 70*180