میزکارشناسی شوپه

 میزکارشناسی شوپه دارای کناره شامل سه کشوبا قفل مرکزی وجای کیس وفضای نگهداری زونکن دارای فایلینگ بلند، فایل اسنادی ایستاده با درب شیشه ای.

ابعاد میزکارشناسی 120*180