میز کارمندی پیمان

 ساده در عین حال کاملاً کاربردی دارای یک فایل شامل یک کشوی پرونده خور و یک کشوی ساده با قابلیت نصب قفل ساده و قفل مرکزی در لبعاد 140x75

مناسب برای فضا های کارمندی با قابلیت چیدمان کارگروهی که در چیدمان کار گروهی استفاده از دیوایدر موجب تفکیک فضا میگردد