میزکارمندی هما

 میزکارمندی هما دارای طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی با قابلیت استفاده به صورت زوج وسایت 4 نفره به همراه سه کشومجزا باقفل مرکزی وفضای بایگانی مشترک وجدا کننده .

ابعادمیز کارمندی 120*230