میزکارمندی فرزان

 میزکارمندی فرزان مناسب جهت ایجادسایت های کارمندی دارای طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی واداری ودارای فایل دوکشوجهت نگهداری زونکن و وسایل وجهت بایگانی فایل 

ابعادمیزکارمندی 70*140