میزکارمندی شاهو

میزکارمندی شاهو باطراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی و دارای یک کشومجهز به آویزپرونده ویک کشوی لوازم دارای فضای مناسب جهت قرارگیری کیس کامپیوتر

ابعادمیزکارمندی 70*140