میزکارمندی یارا

 میزکارمندی یارا مناسب جهت ایجادسایت های کارمندی دارای طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی وقابل استفاده به صورت سایت 4 نفره ودارای جای کیس مجزا وجداکننده

ابعادمیزکارمندی یارا 70*140