میز کنفرانس هانا سی تی کِی

ابعاد میز کنفرانس 75*180*180