کتابخانه و کمد SH195

شامل یک طبقه کتابخانه و دو کمد می باشد و دارای ابعاد 90x38 و ارتفاع 190 است