کتابخانه SH800

دارای ابعاد38x30 و ارتفاع 190 می باشد