پیشخوان پذیرش نهند

میز کانتر بزرگ دو نفره با در نظر گرفتن قسمتهای دکوراتیو، تعبیه کمدهای متعدد برای بایگانی اسناد ، کانتر نهند را برای استفاده در شرکتهای بزرگ و پیشرو به گزینه مناسب و قابل تحسین تبدیل کرده است.