پیشخوان پذیرش فرین دارای ابعاد h:115 w:90 l:210 میباشد.

در صورتیکه دو کانتر در کنار یکدیگر قرار بگیرند طول آن دوبرابر یعنی 420 سانتیمتر میشود.