میزکارشناسی شایا

 میزکارشناسی شایا دردو طرح کمددار وبدون کمد ودارای کناره ال شامل سه کشوباقفل مرکزی ومحل قرارگیری کیس

کمدزیرپرینتر دارای کمد دو درب ویک کشو ودارای فایلینگ کوتاه وبلند .

ابعادمیزکارشناسی 160-180*85*165