میزمدیریت ارد

 میزمدیریت ارد با بکارگیری چوب طبیعی درطراحی وساخت پایه ها،دارای کناره به صورت مجزا با دوکشو،یکی مجهز به آویز پرونده وفضای مناسب برای کیس کردانزا طراحی شده برای کتابخانه وفضای دکور.

ابعاد میزمدیریت 80*180

ابعادکردانزا60*80

ابعاد کتابخانه 170*150