کتابخانه SH196

دارای پنج طبقه کتابخانه که به واسطه دو در شفاف پوشیده شده در ابعاد 90x38 و ارتفاع 190 عرضه می گردد