کتابخانه SH400

شامل پنج طبقه کتابخانه در ابعاد 45x38 و ارتفاع 160/190 میباشد