صندلی آشپزخانه Bar

صندلی بار در 4سایز بلند به ارتفاع 85.5 ,نیمه بلند به ارتفاع 76.5 ,متوسط به ارتفاع 70.5 ,کوتاه به ارتفاع 58.5 و عرض 43 عرضه میگردد