کشو و فایل بایگانی FL940

به ابعاد 50x50 و ارتفاع 150 شامل 4 کشو