میز کارشناسی مرجان 

میز کارشناسی مرجان دارای ال میباشد که فایل سه کشو و جای کیس داخل ال تعبیه شده است، مقطعی از دایره که در یک عرض میز طراحی شده فضای بیشتری به کاربر جهت فعالیت میدهد.

ابعادمیز کارشناسی: 75*160*180