میز کارگروهی مرجان از کنار هم قراردادن میز کارشناسی کارمندی مرجان به همراه

  میز کارگروهی مرجان از کنار هم قراردادن میز کارشناسی کارمندی مرجان به همراه چهار عدد جداکننده بر روی میزها به وجود می آید و دارای ابعاد 360*360 میباشد.

ابعاد میزکارشناسی 70*180