مجموعه مدیریتی سهند

میز مدیریت  در ابعاد 75*195*220

میز کنفرانس در ابعاد 75*90*210

کردنزا در ابعاد 118*45*200

میز جلو مبلی 40*50*80