مجموعه مدیریتی بئاتریس

میز مدیریت در ابعاد 75*80*180

میز کنفرانس در ابعاد 75*90*210