مبل پازل آزادی عمل در چیدمان

در حقیقت برای چیدن آن با توجه به وسعت فضا و کاربردی که برای محصول در نظر دارید.کاملا آزادید که چه چیدمانی مطابق خواسته و نیازتان داشته باشید.بناب این هیچ محدودیتی برای بروز خلاقیت شما در هر فضایی وجود نخاهد داشت.به زبانی دیگر طراحی ویژه این محصول باعث میشود که چیدوان خاصی به شما تحمیل نشود.همچنین این ویژگی باعث شده که پازل موارد مصرف متفاوتی از استفاده در فضای خانه تا استفاده در فضای اداری ،سالنهای انتظار و ... را پوشش دهد.