happy را اگر از رو به رو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند .

این صندلی به صورتی طراحی شده است که برای نشستن افراد مختلف با جثه های متفاوت مناسب باشد و می توانید مطمئن باشید که کسی از نشستن روی این صندلی خسته نمی شود . happy هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی به زیبایی هر چه بیشتر فضا کمک می کند .