صندلی بسیار کوچک

اگر چه ظاهری ساده و به دور از پیچیدگی دارد ولی مشابه آن را کمتر دیده اید.کوچک بودن عاملی برای محبوبین این صندلی است که باعث میشود در هر فضایی به راحتی پذیرفته شود.به عنوان صندلی میز نهارخوری و یا در اتاق کنفرانس برای فضاهای اداری انتخابی مناسب است.