صندلی انتظار سوئیت

به طول 69 عرض 76 و ارتفاع 87

دارای دو مدل پایه