طراحی این صندلی نتیجه برشهایی است که یک مکعب را تبدیل به یک صندلی خاص کرده است.